EXERCICIS INTERACTIUS – LLATÍ

(M. Betriu)

 

Coneixements previs
Bloc 1
1a declinació
Verb copulatiu (sum)
2a declinació (masculins)
2a declinació (neutres)
Bloc 2
Adjectius de la 1a i 2a declinació
La conjugació. El present d’indicatiu
L’imperfet
El futur
Bloc 3
3a declinació (I)
3a declinació (II)
Adjectius de la 3a declinació
L’imperatiu
Bloc 4
Preposicions
Verbs compostos
Adverbis
4a i 5a declinació
Bloc 5
Temps de perfet: pretèrit perfet
Pretèrit plusquamperfet
Futur perfet
Verbs irregulars (I)
Bloc 6
Comparatius i superlatius
Subjuntiu (I): temps de present
Subjuntiu (II): temps de perfet
Verbs irregulars (II)
Bloc 7
Pronoms (I)
Pronoms (II)
Oracions interrogatives
Veu passiva. Verbs deponents
Bloc 8
Participis
Participis absoluts
Infinitius i oracions d’infinitiu
Gerundi, gerundiu i supí
Bloc 9
Oracions coordinades
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adverbials