EXERCICIS INTERACTIUS – GREC

(M. Betriu)

 

L’alfabet grec
Bloc 1 1a declinació
El verb copulatiu
2a declinació (masculins)
2a declinació (neutres)
Bloc 2
Adjectius de la 1a i 2a declinació
La conjugació. El present d’indicatiu
L’imperfet (l’augment)
La veu mitjana
Bloc 3
3a declinació (I)
3a declinació (II)
Adjectius de la 3a declinació
Imperatiu
Bloc 4
Preposicions
Verbs compostos
Adverbis
Verbs contractes
Bloc 5
Aorist sigmàtic
Aorist temàtic
Futur
Pretèrit perfet
Bloc 6
Comparatius i superlatius
Subjuntiu
Optatiu
Verbs en -mi
Bloc 7
Pronoms (I)
Pronoms (II)
Oracions interrogatives
Veu passiva
Bloc 8
Participis actius i mitjans
Participis passius. Participi absolut
Unitat 31 Infinitius actius i mitjans
Infinitius passius. Or. d’infinitiu
Bloc 9
Oracions coordinades
Oracions subordinades substantives
Oracions subordinades adjectives
Oracions subordinades adverbials